Zmiana w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi

6 lipca 2020

SPOTKANIA
TRANSPORTOWE

PROMOCJA

Przewoźnicy i przedsiębiorcy z innych branż na długo przed spowolnieniem gospodarczym 2020 r. zmagali się z opóźnieniami w płatnościach. Nieuczciwi przedsiębiorcy zmuszają kontrahentów do finansowania ich działalności przez zamierzone odwlekanie płatności.

Dziś eksperci są zgodni, że mimo zakrojonej na szeroką skalę pomocy rządowej wielu przedsiębiorców nie przetrwa przeciągającej się stagnacji gospodarczej. Jesteśmy w momencie, w którym w szczególności trzeba dbać o rozrachunki w firmie i nieustępliwie domagać się terminowej zapłaty za usługi.

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS od lat aktywnie współdziała z firmami transportowymi, w ramach szeroko rozumianej obsługi prawnej i administracyjnej, prowadzi postępowania windykacyjne w Polsce i zagranicą. Wieloletnia obecność Kancelarii na rynku międzynarodowych usług prawniczych zaowocowała współpracą z prawnikami z takich krajów europejskich, jak: Niemcy, Francji, Portugalia, Hiszpania, Włochy Węgry, Czechy i inne.

Nie tylko należność główna

Firmy, które przekazały Kancelarii Transportowej LEGALTRANS obsługę wierzytelności zaobserwowały znaczącą poprawą płynności finansowej, która uchroni przedsiębiorcę przed niewypłacalnością. Należy pamiętać, iż opóźniający się z płatnościami kontrahent jest obowiązany uregulować nie tylko należność główną wskazaną na fakturze, lecz również odsetki ustawowe w transakcjach handlowych oraz tak zwane koszty windykacji. Od 1 stycznia 2020 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Aktualna nazwa ustawy to „O przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. Istotna zmiana nastąpiła w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi. Przed nowelizacją rekompensat wynosiła 40 euro niezależnie od kwoty.

Aktualnie wysokość rekompensaty jest uzależniona od wysokości zaległości i wynosi:
> 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5 tys. zł;
> 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5 tys. zł, ale niższa niż 50 tys. zł;
> 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 tys. zł.

Wskazane kwoty należy przeliczyć na złotówki przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Nowe stawki obowiązują do transakcji zawartych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wybierz właściwą drogę

Czynności windykacyjne powinny zmierzać do złożenia pozwu. Prowadzenie przedłużających się czynności przedsądowych, takich jak wielokrotne wysyłanie pism lub prowadzenie telefonicznych negocjacji, umożliwia dłużnikowi ukrycie majątku lub ogłoszenie upadłości.

Należy pamiętać, że jedynym organem uprawnionym do prowadzenia „przymusowej windykacji” jest komornik sądowy. Żadna firma windykacyjna nie ma uprawnień do zajęcia majątku ruchomego, nieruchomego, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności lub instrumentów finansowych. Zajęcie rzeczy przez komornika sądowego jest silnie ingerującym w prawo własność sposobem egzekucji, lecz często stanowi jedyny skuteczny sposób wyegzekwowania należności.

Maciej Broński,
prawnik w Kancelarii Transportowej LEGALTRANS



Pobierz ten artykuł w PDF

Pobierz artykuł w PDF

Ten artykuł jest częścią merytorycznych materiałów eksperckich publikowanych w ramach Spotkań Transportowych Online. Poruszamy najstotniejsze zagadnienia dotyczące transportu drogowego, takie jak pakiet mobilności, maut, covid-19 czy ponadnormatywne zużycie paliwa.

Pobierz najnowszy Informator Spotkań Transportowych

Zapisz się do newslettera

Partnerzy

Edycje Jesień 2020 Zmiana w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi